Atbalsta biedrība

Atbalsta biedrība

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība ir nevalstiska, sabiedriskā labuma bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi atbalstīt interešu izglītības iestādes Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” darbību.

 Galvenie Biedrības mērķi ir:

– Iespēju robežās uzlabot materiālo vidi un sniegt atbalstu pedagogu darba kvalitātes uzlabošanai sekmīgai interešu izglītības programmu īstenošanai;

– Audzēkņu, vecāku un pedagogu sadarbības veicināšana, pilsoniskās domas stiprināšana;

– Palīdzēt realizēt atbildīgu un radošu pedagogu, audzēkņu un vecāku iniciatīvas, kas veido pozitīvu, motivētu un veselu sabiedrību;

– Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā.

Veicot naudas ziedojumu uz Atbalsta biedrības norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādīt „Ziedojums atbalsta biedrības darbības nodrošināšanai” vai „Ziedojums ______ attīstībai” (norādot pulciņu vai vairākus pulciņus, kuriem vēlaties ziedot).

 

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrībai, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus (likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā labuma organizācijas likums”, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants). 

Rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 40008087445
Juridiskā adrese:
Rāmavas iela 23-18, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV27UNLA0050005753920

 

Valdes priekšsēdētāja:
Anita Kvitkovska
Tālr. 28210726
E-pasts: atbalstabiedriba@inbox.lv