Amatniecība un dizains

Keramika un 3D mākslas studija

Skolotāja

Anda Laukevica

Telpa

38. telpa

Laiks

Pirmdien, plkst. 13.00-14.20
Piektdien, plkst. 14.00-19.50

Vecums

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem

Radoši darbojamies ar māla pastu, gipša formām, podnieku virpu, angobām un glazūrām. Nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar māla īpašībām un tā apstrādi, attīstīt iemaņas darbā ar materiālu, trīsdimensionālo domāšanu, estētisko, vizuāli emocionālo pasaules uztveri, palīdzēt realizēt audzēkņu radošās idejas un rosināt viņus radošam procesam.

Keramikas pulciņš darbojas ar vecāku vai aizbildņu līdzmaksājumu 7,- EUR mēnesī (maksājums sākot no oktobra).

To maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā , pamatojoties uz kvīti, kas tiek sagatavota katra mēneša sākumā. Kvīti katru mēnesi nosūta uz vecāku vai aizbildņu iesniegumā norādīto e-pastu. Līdzmaksājumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu vai semestri.
Ja audzēknis nevar vai nevēlas turpināt nodarbības pulciņā, vecāki vai aizbildņi OBLIGĀTI atnes iesniegumu ar lūgumu atskaitīt audzēkni no pulciņa. To svarīgi izdarīt līdz mēneša beigām. Tikai saņemot iesniegumu, tiek apturēta līdzfinansējuma aprēķināšana un neveidojas parāds.

Atlaižu piemērošanas kārtība:
Ja audzēkņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, no līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmu apguvi 100% apmērā atbrīvo šādos gadījumos:
1. Ja audzēknis ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
1.1. Ja audzēknim ir noteikta invaliditāte;
1.2. Ja audzēknis ir no ģimenes, kura ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā.
2. Ja audzēkņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, vecāki maksā 50% no Namā noteiktās līdzfinansējuma maksas šādos gadījumos:
2.1. Ja divi bērni no vienas ģimenes apgūst interešu izglītības programmu vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
2.2. Ja no vienas ģimenes viens bērns apgūst interešu izglītības programmu, bet otrs bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Anda Laukevica

Anda Laukevica