Uzsākts STEAM jomas pilotprojekts ar iespēju apgūt mācību saturu interešu izglītības iestādēs!

Otrdien, 26. martā, Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” un Bērnu Zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” notika STEAM jomas sinerģijas pilotprojekta publicitātes pasākums.

“Priecājos, ka Rīga ir radoša un piedāvā unikālus risinājumus ne tikai Rīgas izglītības ekosistēmā, bet ir piemērs visai Latvijai. Mūsu iestāžu un ekspertu labas sadarbības rezultātā radies pilotprojekts piedāvā mūsu skolēniem citādāku pieredzi inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu apguvē, kas radīs jauniešos lielāku interesi padziļināti šo jomu apgūt. Turpināsim ieguldīt STEAM jomas iniciatīvās, lai dodu labāko, kvalitatīvāko un mūsdienīgāko mūsu skolēniem,” akcentē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu Rīgas pašvaldības skolām obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādēs sākta skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojekta īstenošana.

Pakāpeniski katru gadu iesaistīto skolu skaitu plānots palielināt, sniedzot iespēju šādas sadarbības ietvaros iesaisties vairāk kā 1000 skolēniem.

“Pilotprojekta ietvaros tiks aprobēta jauna formālas un neformālās izglītības iestāžu sadarbības pieredze STEAM jomas obligātā satura mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, veicinot skolēnu  interesi un radot iespēju praktiski darbojoties dažādās STEAM darbnīcās kādā no sadarbības centriem, nostiprināt skolā gūtās zināšanas neierastā, no skolas atšķirīgā vidē, pieredzējušo skolotāju vadībā. Kā vienu no projekta papildus ieguvumiem var minēt STEAM jomas interešu izglītības piedāvājuma paplašināšanu, lietderīgi izmantoto pašvaldības iekšējo pedagoģisko un materiāli tehnisko resursu un radīto sinerģiju starp formālo un neformālo izglītību. Paldies par atsaucību un uzdrīkstēšanos iesaistīties «Skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojekta” pirmajā aprobēšanas un programmu satura izstrādes posmā četru interešu izglītības iestāžu un septiņu skolu direktoriem, vadības komandām un skolotājiem! Lai mums kopā viss izdodas!” saka Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča.

Pasākumā bija iespēja ieskatīties projekta plānotajās aktivitātēs kopumā un tuvāk iepazīties ar Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” piedāvājumu, kas ir viens no centriem, kurā no 5. aprīļa sāksies pirmās nodarbības sadarbībā ar Rīgas 49. vidusskolu.

Pasākuma laikā interešu izglītības iestādes Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” darbinieki un skolotāji uzskatāmi un atraktīvi iepazīstināja ar programmas iespējām, rādīja dažādus demonstrējumus dronu izgatavošanā, lidināšanā, digitālu zīmējumu veidošanā ar digitālās mākslas programmu rīkiem, robotikā utt.

Reizē bija iespēja apmeklēt Bērnu Zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi”. Radošā komanda pastāstīja par STEAM elementiem zinātnes centra ekspozīcijā. Viesiem bija iespēja vērot Garāžas teātra Zinātnes izrādi, kurā tika ietverti izglītības elementi: berze, dzijas un gaisa plūsmas eksplozija, kā arī skaņu efektu iegūšana no parasta ornamentēta koka.

Vairāk informācijas: riga.lv

Foto: www.riga.lv